logo
Download ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
เข้าชม 650 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงร่างวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง” วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง