logo
Download ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
เข้าชม 1144 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการคมนาคมขนส่งทำให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ ทั้ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย จำหน่ายในประเทศมากขึ้นมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่หน่วยงานหลักของประเทศที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่  อย. มีข้อจำกัดด้านกำลังคน งบประมาณ รูปแบบองค์กร ตลอดจนกฎหมายที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดได้อย่างทั่วถึง เราจึงมักได้ข่าวคนไทยเสียชีวิตเพราะกินยาลดความอ้วน  เจ็บป่วยจากสารปนเปื้อนในอาหาร หรือใช้เครื่องสำอางที่มีสารอันตรายเป็นส่วนผสม หากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพไม่สามารถก้าวตามเทคโนโลยีด้านสุขภาพใหม่ ๆ ได้ในตอนนี้ อีกไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า คาดการณ์ว่าคนไทยจะเผชิญปัญหาร้ายแรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผสมสารอันตรายหรือด้อยคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพใหม่ๆ บางชนิด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าทีในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา  ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  สารระเหย เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งส่งเสริมผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง