logo
Download ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
เข้าชม 1131 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินโครงการหรือมาตรการสุขภาพที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนานโยบายสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based health policy)
อย่างไรก็ตาม การประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน (complex interventions) มีความท้าทายมากกว่าการประเมินมาตรการที่ไม่ซับซ้อน (simple interventions) เนื่องจากมาตรการที่ซับซ้อนมีหลายองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน และองค์ประกอบเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทรอบข้าง ซึ่งทำให้ยากต่อการระบุองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลของมาตรการ ทั้งนี้มีรายงานและบทความวิชาการจำนวนมากที่นำเสนอผลการประเมินมาตรการที่ซับซ้อนสุขภาพ การศึกษาวิจัยเหล่านี้ดำเนินการในหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง รายงานและบทความวิชาการเหล่านั้นได้ระบุข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน ทั้งในแง่รูปแบบการศึกษา กรอบแนวคิดที่ใช้ประเมิน การวัดผลลัพธ์ที่ศึกษา และวิธีการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย (Monitoring and Evaluation of Thailand’s global health initiatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและวิธีการประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน รวมทั้งข้อควรระวังและข้อจำกัดที่พบในการประเมินมาตรการสุขภาพที่ซับซ้อน ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพโลกส่วนใหญ่จัดเป็นมาตรการที่ซับซ้อน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง