logo
Download ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
เข้าชม 930 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของเทคโนโลยี มาตรการ และบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ 1) ภาระโรคจากการป่วยด้วยวัณโรคในประเทศไทย 2)ภาระทางเศรษฐศาสตร์จากการป่วยด้วยวัณโรคในประเทศไทย และ 3) ความคุ้มค่าการลงทุน ทั้งนี้ ต้นทุนนำเสนอ โดยปรับมูลค่าตามปีที่วิเคราะห์คือ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) การคาดการณ์ภาระโรคและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ นำเสนอในกรอบเวลา 21 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 2558-2578 (ค.ศ. 2015-2035) เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติของประเทศไทย เป้าหมายยุติปัญหาวัณโรคโดยองค์การอนามัยโลก และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยองค์การ
สหประชาชาติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง