logo
Download ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
เข้าชม 924 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากการสัมผัสแร่ใยหิน ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคประมาณปีละ 12 ราย การรักษาสาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจาเป็นต้องได้รับยาเคมีบาบัด ซึ่งการรักษาด้วยยาสองชนิดร่วมกันระหว่างยา pemetrexed ร่วมกับ platinum มีประสิทธิผลในการรักษาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ยา pemetrexed ยังคงเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ต้องได้รับการอนุมัติเพื่อเบิกจ่าย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร pemetrexed ร่วมกับ platinum เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้มุมมองทางสังคม และกรอบเวลาในการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ตลอดชีพ ตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร pemetrexed ร่วมกับ cisplatin หรือ carboplatin เปรียบเทียบกับยา gemcitabine ร่วมกับ cisplatin ยังไม่มีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทยซึ่งมีเกณฑ์ความคุ้มค่าที่ 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ อย่างไรก็ตาม หากลดราคายา pemetrexed ขนาดบรรจุ 100 และ 500 มิลลิกรัมมากกว่าร้อยละ 96 จะทาให้การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร pemetrexed ร่วมกับ cisplatin มีความคุ้มค่า ขณะที่การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร pemetrexed ร่วมกับ carboplatin ไม่มีความคุ้มค่า แม้ว่าจะไม่มีต้นทุนราคายา pemetrexed เพราะมีต้นทุนการรักษาแบบประคับประคองสูง ภาระงบประมาณของรัฐบาลภายใน 5 ปีข้างหน้าของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดทั้งสองสูตร เท่ากับ 32,452,231 และ 39,466,259 บาท ตามลาดับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง