logo
ผู้สูงอายุ -การแพทย์ฉุกเฉิน -EMS -สพฉ. - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-โรคหลอดเลือดสมอง- HITAP
Download ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
เข้าชม 407 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ หากผู้สูงอายุเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วด้วยระบบการบริการเหมาะสมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิต และลดวันนอนในโรงพยาบาลลงได้ การศึกษานี้พบว่าเนื่องจากบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันครอบคลุมทุกกลุ่มอายุอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องจัดบริการแยกเฉพาะผู้สูงอายุ แต่ควรสร้างความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและองค์กรเครือข่าย โดยกำหนดนโยบาย กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม ทั้งนี้ในเบื้องต้นควรเริ่มที่การเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุต้องมาใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (อาการนำ) ที่สำคัญลำดับแรก ๆ ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม และโรคหลอดเลือดสมอง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง