logo
BP Booklet 01
Download ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
เข้าชม 183 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างสุขถ้วนหน้า: โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม  หากพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบันพบว่า ยังไม่ครอบคลุมมาตรการด้านสุขภาพบางอย่างที่จำเป็น หรือบางส่วนที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์แล้วแต่ผู้รับสิทธิยังไม่ได้รับบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการร้องขอความช่วยเหลือและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์อยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบและชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินโครงการคณะผู้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศึกษาและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในระบบสุขภาพ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ป่วย ภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้แทนกลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ และมั่นใจได้ว่าผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลจะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม