logo
Download ดาวน์โหลด 585 ครั้ง
เข้าชม 2109 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์และนโยบายของเด็กโตและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยเริ่มแรกกลุ่มเป้าหมายของการเด็กโตและเยาวชน คือเด็กอายุ 13-25 ปี ตามการแบ่งกลุ่มอายุ/กลุ่มประชาการเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการปรับอายุของกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กอายุ 6-25 ปี หรือเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัญหาสุขภาวะของเด็ก 13-25 ปี มีความเกี่ยวข้องจากการดูแลปัญหาสุขภาวะของเด็กอายุ 6-12 ปีมาก่อน ดังนั้นหากสามารถพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 6-12 ปีด้วยจะทำให้ได้เด็กอายุ 13-25 ปี ที่ดีรายงานนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในระยะ 8 เดือนที่ผ่านมา เป็นการศึกษาปัญหาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ค้นหามาตรการที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาช่องว่างการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง