logo
Job Financial officer
Download ดาวน์โหลด: 257 ครั้ง
เข้าชม: 567 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำ บันทึกขอนุมัติ และเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน
• การยืมเงินทดลองจ่ายในสำนักงาน
• งานการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานหรือหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ
• งานการเงินและการประสานงานกิจกรรมต่างๆ
• ติดตามรายงานลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่าย
• ตรวจนับและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
• ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศหญิง
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
• มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม FM-HR-002-สนับสนุน
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

พิจารณาประวัติการทำงาน และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่ นายลิขิต สิริวาณิชกุล email : likhit.s@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป