logo
media-relation, รับสมัคร
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้คือ

ตำแหน่ง Content and Media Relations

จำนวน 1 อัตรา  (รับทั้ง full time และ part time)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ช่วยวางแผนประชาสัมพันธ์ เขียนและสร้างประเด็นข่าวได้ รวมทั้งมีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
• ช่วยในการวางแผนดำเนินการสำหรับกิจกรรมภายนอก ร่วมถึงจัดนิทรรศการ
• ช่วยในการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านสื่อ
• จัดระเบียบและใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการเผยแพร่สื่อขององค์กรเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งภายในและภายนอก
• ประสานงานกับหน่วยงานและสื่อมวลชนต่างประเทศในการเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของมูลนิธิ
• ติดตามความก้าวหน้าของโปรแกรมการสื่อสารจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนในวงการสื่อประเภทต่าง ๆ การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และมีความเข้าใจในความต้องการของสื่อมวลชนแต่ละแขนง
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
• สามารถทำงานเป็นทีมและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• ติดตามข่าวสารจากหลายช่องทางอยู่เสมอ
• รับภาวะกดดัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอ
• เปิดกว้างทางความคิดเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานสื่อสาร การทำงานเป็นทีมและในองค์กรที่มีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม
• สามารถใช้ Word, Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)
– ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่)
– ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่ นายลิขิต สิริวาณิชกุล อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป