logo
content-creator
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้ คือ

ตำแหน่ง Content creator

จำนวน 1 อัตรา  (รับทั้ง full time และ part time)

 

รายละเอียดของงาน

-ประเมินกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเนื้อหา (content) เพื่อส่งเสริมการสื่อสารขององค์กร เช่น เพื่อเผยแพร่งานวิจัย/กิจกรรมขององค์กรผ่านสื่อได้หลายรูปแบบ (บทความ press release วิดีโอ motion graphic  blog  infographic  social media content)

-วิเคราะห์และวางแผนเชิง content marketing ได้ในระดับหนึ่ง

-ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำมาเรียบเรียงใหม่ตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร

-ดูแล artwork ของสื่อในการประชาสัมพันธ์

-บรรณาธิการและพิสูจน์อักษรได้ดีในระดับหนึ่ง

– ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตสื่อเพื่อให้ได้สื่อตามที่ต้องการ

-ดูแล ติดตามและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

***หากมีประสบการณ์งานด้านผลิตเนื้อหางาน online media หรือ เพื่อการสื่อสารในองค์กรวิจัยด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์หรืองานวิจัยอื่น ๆ มาอย่างน้อย 5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ

-การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และอายุ เน้นที่ประสบการณ์งาน

-เพศชาย เนื่องจากต้องลงพื้นที่ในการหาข้อมูล

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก

-ติดตามข่าวสารจากหลายช่องทางอยู่เสมอ

-ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการสื่อสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ

-รับภาวะกดดัน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน

-เปิดกว้างทางความคิดเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานสื่อสาร การทำงานเป็นทีมและในองค์กรที่มีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม

-สามารถทำงานด้วยเครื่องมือ illustration และ photoshop ในระดับพื้นฐานได้

-มี Creative thinking

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)
– ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่)
– ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่

นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป