logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553

          ณ โรงแรม ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยการจัดอบรมมีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเบื้องต้น และ เน้นการอบรมการวิเคราห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่างๆ ที่เป็น freeware เช่น TreePlan รวมทั้ง Microsoft Excel  ที่ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่นๆ

การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ 6 ของการจัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 80 คน จากหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

20 กรกฎาคม 2553

Next post > การประชุม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

< Previous post การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานในสถาบันผลิตแพทย์ในโครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด