logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญใช้ชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในผู้ป่วยมาลาเรียคุ้มค่าหรือไม่

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มาใช้ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (point-of ...อ่านต่อ


นักวิจัยภูฏานศึกษาดูงานด้าน HTA กับ HITAP

เมื่อวันที่ 4-18 สิงหาคม 2559 นักวิจัยจากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานเรื่องการประเมินเทคโนโลยี (Health Technology Assessment - HTA) จาก HITAP ทั้งนี้นักวิ ...อ่านต่อ


HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เ ...อ่านต่อ


อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


ผลเบื้องต้นคัดกรองมะเร็งช่องปาก คุ้มค่าหรือไม่

HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญให้ทบทวนตัวแปรในแบบจำลองและรอค่าตัวแปรจากโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากในพื้นที่จริงมาใช้ในแบ ...อ่านต่อ


HITAP ต้อนรับปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง สธ. อินโดนีเซีย ต่อยอดการวางระบบ HTA ของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 59 HITAP ต้อนรับ ปลัดกระทรวง เจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และนักวิชาการจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมมีขึ้นเพื่อศึก ...อ่านต่อ


ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพ

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีเพื่อสุขภา ...อ่านต่อ

25 กุมภาพันธ์ 2558 | 1913

เจ้าหน้าที่จากอินเดียเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้ข้อมูล HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักและการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว และตัวแทนอื่น ๆ จากประเทศอินเดียเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้ข้อมูล HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักและการพัฒ ...อ่านต่อ

27 มกราคม 2558 | 1150

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP