logo

รหัสโครงการ

17-2-021-2559(2)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นางลลนา ทองแท้

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 44%

จำนวนผู้เข้าชม: 1109 คน

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2560 10:22

เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบันการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของอาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจเรื่องพิษวิทยา (toxicology) หรือ จุลชีววิทยา (microbiology) เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในแง่ของการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยของอาหารอีกด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของปัญหาและความรุนแรงของความไม่ปลอดภัยของอาหาร สร้างความตระหนักให้กับสังคม อีกทั้งยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้กำหนดนโยบาย ดังนี้จึงเป็นที่มาของการประเมินต้นทุนผลกระทบทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหารในบริบทของประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว