logo

รหัสโครงการ

01-336-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

นักวิจัยร่วม

นางสาววัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

นพ.ทวี ตั้งเสรี

ผศ.ดร.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2064 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 13:43

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะที่หนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการป้องกันการทำาร้ายตนเองในประเทศไทยโดยศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการทำาร้ายตนเองและมาตรการป้องกันการทำาร้ายตนเองในพื้นที่ศึกษา ผลจากการศึกษาพบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบบริการด้านการแพทย์และความช่วยเหลือทางสังคมของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก รวมถึงทักษะในการสังเกตอาการแสดงของผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ การศึกษานี้จึงนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ 3 มาตรการ ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสัญญาณก่อนการทำาร้ายตนเองและทักษะในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือ 2. การพัฒนาคู่มือ สำาหรับผู้นำาชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีความเชื่อมต่อกับแนวทางหรือคู่มือสำาหรับบุคลากรสาธารณสุขที่มีอยู่ 3. การพัฒนาระบบการให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์ (hotline) ให้มีบริการอย่างทั่วถึง เป็นที่รู้จักของประชาชนและเข้ากับบริบทของพื้นที่