logo

ค้นหางานวิจัย

ค้นหา

ค้นหาขั้นสูง

รหัส

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

สถานะ

01-310-2550 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-314-2550 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoetin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

06-304-2551 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) ในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย ภญ.วชิรานี วงศ์ก้อม

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

06-303-2551 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-306-2550 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม: มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-307-2550 การนำชุดตรวจแอนติบอดี้ต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธี รวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย: การวิจัยเพื่อพัฒนา นโยบาย ภก.อดุลย์ โมฮารา

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-304-2550 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน ดร.ภญ.อุษาวดี มาลีวงศ์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-405-2551 การคัดเลือกหัวข้อสำหรับประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552 ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-201-2550 การสำรวจศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของนักวิจัยในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-103-2550 การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขในประเทศไทย พญ. ศิรินาถ ตงศิริ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-106-2552 โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

202-105-2553 การพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย ระยะที่สอง (พ.ศ.2553-2555) ผศ. ดร. ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล
ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-334-2552 การพัฒนานโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-333-2552 การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน ภญ.คัคนางค์ โตสงวน

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

06-302-2551 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-402-2550 การศึกษาวิธีการบริหารจัดการหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-404-2551 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

201-502-2553 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบองค์กรของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

02-103-2550 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%

01-104-2551 รายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์

งานวิจัยเสร็จสิ้น:100%