logo

@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552

@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552 แฟ้มข้อมูลประกอบ: 2009-01-12_All Topic 2552.pdf เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห ...อ่านต่อ

12 มกราคม 2552 | 711

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข"

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข" เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 - 16.00 ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1002

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 โครงการ "การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาจากการใช้สมุนไพร/ยาแผนโบราณในประชากรไทยและ ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1313

ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพร ครั้งที่ 1

ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โครงการ "ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาจากสมุนไพร (ในและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) ในกา ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 925

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแก่ GDN เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน  2551  โครงการประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้ ...อ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2551 | 1053

@ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม สปสช.

@ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม สปสช. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ข ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2551 | 799

@ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ในประเทศไทย

@ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจด้วยเครื่อง PET CT ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของก ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2551 | 1214

การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา oxaliplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา oxaliplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 โครงการ ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา oxaliplat ...อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2551 | 2081

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรอ ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 1140

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแ ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 5606

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP