logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: วรุฒ เลิศศราวุธ

อีเมล์: warrut.l@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

วรุฒ เลิศศราวุธ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. 2554 คณะมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสนใจในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงวิชาการ ออกมาในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ ที่สามาถเข้าใจง่ายได้อย่างน่าสนใจ ได้ร่วมงานกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร คอมพิวเตอร์กราฟฟิค