logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HTA ไม่ใช่แค่ประเมินความคุ้มค่า

คงไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่ว่า ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่งบประมาณด้านสุขภาพมีจำกัด อีกทั้งหลายประเทศกำลังดำเนินนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นประเด็นการจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพจึงกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ การจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพที่มีอยู่จำกัดของประเทศ
ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการหนึ่งในข้อมูลวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญ คือ ข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment) เรียกสั้น ๆ ว่า HTA โดยในระยะหลัง ข้อมูล HTA ถูกนำมาใช้ อย่างแพร่หลายและเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้น

ในประเทศไทย คือ ข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลจากแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลายครั้งที่ฝ่ายนโยบายตัดสินใจบรรจุยาหรือไม่บรรจุยาชนิดนั้น ๆ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือในชุดสิทธิประโยชน์ฯ โดยให้เหตุผลว่ายานั้นคุ้มค่าหรือไม่ คุ้มค่า ทำให้เกิดความสับสนว่าการประเมินความคุ้มค่า และการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งที่อันที่จริง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กินความกว้างกว่าการ ประเมินความคุ้มค่ามาก และมีการนำมาใช้ในประเทศไทยเป็น ระยะเวลานานพอสมควรแล้วก่อนที่จะมีการใช้ข้อมูลความคุ้มค่า

นอกจากความคุ้มค่าหรือประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ยังพิจารณาอีกหลายแง่มุมของ เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ได้แก่ ผลการรักษาความปลอดภัย และผลกระทบทางสังคม กฎหมาย จริยธรรม และ การเมืองอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ นั้น ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาอย่างเป็นระบบโดย มักมีเป้าหมายเพื่อการนำไปใช้ในเชิงนโยบายด้านสาธรณสุขของประเทศ

ประเภทของการ ศึกษาที่จัดเป็นการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีหลากหลาย ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพ เป็นการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพที่สนใจ กับทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจเป็นแนวทางปฏิบัตbมาตรฐานหรือที่ต้องการเปรียบเทียบด้วย ในแง่ของต้นทุนที่ใช้ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ได้ โดยอาจเป็นผลจากการทดลองจริง หรือการจำลองผ่านแบบจำลองก็ได้

equal

 

การทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาผลการรักษาของ เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ เป็นการศึกษาผลของเทคโนโลยีหรือนโยบายนั้น ๆ ในมนุษย์ว่ามีผลดีหรือเสีย มากน้อยเพียงใด มีความปลอดภัยหรือไม่ เช่น การศึกษาประสิทธิผลของยาลด ความดันในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อประเมินว่ายานั้นช่วยลดความดันได้ หรือไม่ เป็นต้น

การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพในระบบสุขภาพ

การศึกษาการตรวจวัดสายตาเด็กประถมโดยครู เพื่อประเมินว่ามีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ จะเห็นได้ว่าการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพนั้น ไม่ใช่เพียงการประเมินความคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังมีการประเมินอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพชนิดแรก ๆ ที่มีการนำมาใช้ในการ ตัดสินใจเชิงนโยบาย คือ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และ ผลของการรักษา โดยใช้ทั้งในการพิจารณาอนุญาตให้ยา หรือเครื่องมือแพทย์ขึ้นทะเบียน และการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และชุดสิทธิประโยชน์ด้วยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นการศึกษาผลจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบในแง่มุมหลากหลาย และรอบด้าน นอกจากความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคม และประสิทธิผล เป็นต้น การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพจะช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญ ในระบบสุขภาพเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

สามารถติดตาม ประเภทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีอะไรบ้างตอนต่อไปเร็วๆ นี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hitap.net/resources/downloads#document-newsletter

27 กุมภาพันธ์ 2560

Next post > บทบาทของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

< Previous post เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการฉบับปรับปรุง ใช้งานง่าย ไม่เพิ่มภาระงาน

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ