logo
Download ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
เข้าชม 68 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Horizon Scanning (HS) เป็นกระบวนการค้นหานวัตกรรมล่าสุดและเพิ่งเกิดใหม่ เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการนำไปใช้จริง และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งในสหภาพยุโรป (EU) ได้มีการก่อตั้งเครือข่ายชื่อ EuroScan International Network เพื่อดำเนินการ Horizon Scanning ในปีพ.ศ. 2540 และเปลี่ยนชื่อเป็น “InternationalHealthTechScan (i-HTS)” ในเวลาต่อมา
กระบวนการ Horizon Scanning ในสหภาพยุโรปเป็นอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ใน policy brief ฉบับนี้