logo
Download Download: 257 ครั้ง
Views : 6634
Source: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้ คือ

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงาน Office Manager

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน:

 1. งานประสานแหล่งทุน และบริหารสัญญา
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแหล่งทุนและนักวิจัยในเรื่องการทำสัญญา โดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการทำสัญญา การบันทึกรายการสัญญาพร้อมออกรหัสโครงการ
 • การแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการรับผลงานตามงวดงาน จัดส่งรายงานผลงานตามที่ระบุในสัญญาเป็นรายงวด และ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแต่กรณี
 • ประสานระหว่างหน่วยงานแหล่งทุนและนักวิจัยกรณีมีความจำเป็น เช่น มีการขอขยายเวลา หรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
 • ปฎิบัติงานตามข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ตามคู่มือปฏิบัติงานบริหารสัญญาโครงการ
 1. งานอาคารสถานที่ (Including various facilities)
 • ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานร่วมกับฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง หรือจัดหาทดแทนตามแต่กรณี
 • ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการใช้งาน และอยู่ในสภาพดีเสมอ
 • ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย จัดให้มี big cleaning day การขัดพื้นและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามที่กำหนด
 1. งานประชุม
 • การประชุมสำนักงานฯ เป็นที่ปรึกษาในการจัดระเบียบวาระ การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล เอกสารประกอบวาระ ความเรียบร้อยของห้องประชุม สื่อ ฯลฯ กำกับการจัดทำ ร่าง รายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และตรวจรายงานการประชุมก่อนส่งเวียน ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหา
 • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมระเบียบวาระ การเตรียม/ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล เตรียมเอกสารประกอบวาระ ดูแลความพร้อมของห้องประชุม สื่อและอื่นๆ รวมทั้งจัดทำ ร่าง รายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์
 • ประสานงาน และสนับสนุนการประชุม/อบรมของโครงการ เช่น การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ
 1. งานแผนงบประมาณ
 • รวบรวมแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อออกเลขรหัสโครงการและรหัสกิจกรรมของแต่ละฝ่าย
 • จัดทำผังรหัสงบประมาณ พร้อมแจ้งให้แต่ละฝ่ายรับทราบภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เพื่อใช้กำกับการเบิกจ่าย
 • เพิ่มรหัสโครงการหรือปรับวงเงินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หลังผ่านการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้บริหาร รายไตรมาส
 1. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานกับกรมการปกครอง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมูลนิธิ หรือกรรมการมูลนิธิ
 • สนับสนุนงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในองค์กร เช่น งานกีฬาสี จัดงานปีใหม่

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ:

 • การศึกษา ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง รวมไปถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาพิเศษ

สถานที่ติดต่อ        โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-5904549 02-5904374 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง)

ส่งอีเมลได้ที่ นางสาวสมัชญา หูวอง  อีเมล: hr@hitap.net  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป