logo
Not found file for download.
Source: ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Head of Administration Unit)

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กิจกรรมและนิติกรรมของมูลนิธิ

 • จัดทำ/แก้ไข จัดเก็บ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิ
 • ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอกระทรวงมหาดไทย
 • ติดตามการต่อทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 • จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
 • ประสานงานกับกรมการปกครอง กรณีมีความเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน (ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก)

 • จัดทำและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปี รวมทั้งการปรับแผนกลางปีของสำนักงาน
 • ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การพัฒนาระบบ e-contract ระยะที่ 2 งานบริหารสัญญาโครงการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเก็บและแชร์ข้อมูล รวมทั้งการป้องกันเหตุที่ทำให้ระบบขาดความต่อเนื่อง หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจนแล้วเสร็จ
 • งานบริหารสัญญาโครงการ (โครงการจากฝ่ายต่างประเทศ)
 • สนับสนุนระบบงานทรัพยากรบุคคล (การสรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานและงานอื่นๆ)
 • สนับสนุนงานอาคารสถานที่ ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
 • การดูแลด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่ทั่วไปของพนักงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • อื่นๆ ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงาน

3. ประสานการพัฒนาระบบแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งระบบรายงานงบประมาณของสำนักงาน

4. บริหาร สนับสนุน ร่วมปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย

5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามเป้าหมาย

6. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและภาพรวมของสำนักงาน

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC หรือ TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail)

 • ใบสมัครงาน ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม FM-HR-002-สนับสนุน
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน 

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ  

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and  Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) ส่งอีเมลได้ที่ นางสาวสมัชญา หูวอง  อีเมล: hr@hitap.net  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป