logo
Download Download: 257 ครั้ง
Views : 1809
Source: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบัญชี
• ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบรหัสงบประมาณ
• บันทึกรายการทางบัญชี และจัดทำงบทดลองขั้นต้น
• จัดทำและตรวจสอบทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
• สรุปรายงานการใช้จ่าย และทำแผนงบประมาณครึ่งปีและแผนประจำปี
• งานการเงิน และการประสานงานกิจกรรมต่างๆ

งานภาษี
• ตรวจสอบรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 และออกหนังสือรับรองการหักภาษี

งานเงินสดย่อย
• ตรวจนับเงินสดย่อยและตรวจสอบเอกสารกับผู้รักษาเงินสดย่อย และบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Excel ได้ดี
• มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม FM-HR-002-สนับสนุน  <<< Click
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป