logo
Download ดาวน์โหลด: 257 ครั้ง
เข้าชม: 1848 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการเงิน

1.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน/คืนยืมเงินทดรองจ่ายในสำนักงาน

1.2 ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบการเงิน

1.3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายและสรุปรายเดือน

1.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินสนับสนุน และ/หรือเงินค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายเป็นงวด

1.5 ประสานงาน/อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำใบสำคัญรับเงินสำหรับให้ผู้รับเงินลงชื่อ กรณีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเป็นงวดหรือโครงการใหญ่ที่มีผู้รับเงินหลายราย

  1. การจัดเก็บเอกสาร

2.1 จัดเก็บใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย

2.2 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่ส่งไปจัดเก็บ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

  1. งานกิจกรรมการจัดอบรม

3.1 ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

3.2 ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงิน

3.3 ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมให้สำเร็จลุล่วง

  1. ครุภัณฑ์และวัสดุ

4.1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน

4.2 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน

4.3 ตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
• สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้พิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ไปรษณีย์)

ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม FM-HR-002-สนับสนุน  <<< Click
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว  อีเมล: hr@hitap.net  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป