logo
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 980 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (Head of Communication Unit)

รับสมัครจำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน :
• งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
• วางแผนการทำงาน และแผนงบประมาณของฝ่ายสื่อสาร กำหนดงาน กระจายงาน ระบุผู้รับผิดชอบงาน ติดตามผลการทำงานในฝ่ายสื่อสารองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ประเมินกลุ่มเป้าหมาย วางแผน ผลิตสื่อ และบริหารจัดการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย/กิจกรรมขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพและเสียง สื่อเว็บไซต์ และ กิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
• ประเมินแผนและกิจกรรมการสื่อสารของ HITAP ที่มีอยู่ และปรับปรุงแผนเพื่อให้ตอบสนองต่อแนวทางการดำเนินงานขององค์กร และเหมาะสมกับความสามารถ ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่
• พัฒนาสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลงานวิจัยของ HITAP ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และผู้สื่อข่าวอ้างอิง HITAP ในฐานะแหล่งข่าวลำดับต้น ๆ ของงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
• ประเมินผลการสื่อสารขององค์กรคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ :
• อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท เปิดกว้างในทุกสาขา อาทิ การตลาด การบริหารธุรกิจ ตลอดถึงด้านการแพทย์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
• มีทักษะและมีความเข้าใจในกระบวนการงานสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ด้านบริหารการสื่อสารองค์กร หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC หรือ TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• นำเสนอความคิด และแนวทางการทำงานใหม่ๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นอย่างดี
• มีความรู้ด้าน Marketing Communication และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา รับความกดดันระดับสูง และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
• มี Service Mind มีจิตสาธารณะ ทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
• มีธรรมาภิบาล และคุณธรรม

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)
– ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่)
– ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล : hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป