logo
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานการเงิน
  • วางแผนงาน จัดระบบงานการเงิน และงบประมาณ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งในส่วนของมูลนิธิ และส่วนของแหล่งทุน
  • ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
  • รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน และนำเสนอสรุปผลงานด้านการเงินและงบระมาณต่อคณะกรรมการมูลนิธิรายไตรมาส
  • จัดทำรายงานการเงินเพื่อส่งแหล่งทุนตามกำหนดรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
  • ดำเนินงาน และกำกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
  • ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานการเงินและงบประมาณแก่พนักงาน และที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบทุกสิ้นปี
 2. ครุภัณฑ์และวัสดุ
  • วางระบบและดำเนินการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน
  • ควบคุม ตรวจสอบการตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)
 3. งานสวัสดิการ
  • บริหารเงินทุนสวัสดิการพนักงานให้เกิดผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของพนักงาน
  • คำนวณเงินกองทุนสวัสดิการให้พนักงานตามสิทธิ์เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบประจำทุกปี รวมทั้งคำนวณเงินกองทุนสวัสดิการและเบิกจ่ายให้พนักงานที่ลาออกตามสิทธิ์
 4. งานสนับสนุนการจัดอบรม
  • ควบคุมและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนอบรม การชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่   ชำระเงิน
  • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการสนับสนุนจัดอบรมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
  • ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดอบรมครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดีคล่องแคล่ว
 • ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบัญชีการเงิน
 • มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

 เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail)

 • ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม <<< Click
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP)
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-4549, 0-2590-4374 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

พิจารณาประวัติการทำงาน และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงานทาง e-mail ได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว e-mail : hr@hitap.net

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป