logo
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานบัญชี
  • วางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ส่วนของมูลนิธิฯ และส่วนของแหล่งทุน
  • ดำเนินงาน และกำกับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการเสนอรายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน
  • นำเสนอรายงานสรุปผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิรายไตรมาส
  • ให้ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบัญชีแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
  • นำเสนอการปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบ ในขั้นตอนกระบวนการทำงาน พร้อมรายงานผล
  • ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์และคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
  • ปิดงบประจำปีของมูลนิธิฯ และจัดทำรายงานดำเนินกิจการมูลนิธิ เพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยประจำปี
  • สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการมูลนิธิ
  • รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบทุกสิ้นปี
  • เป็นผู้แทนของมูลนิธิ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและประโยชน์ของมูลนิธิ
 2. งานภาษี
  • เสนอโครงสร้างภาษีของมูลนิธิต่อผู้บริหาร ควบคุมการจัดทำแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีให้สรรพากรประจำเดือน และประจำปี
  • ตรวจสอบรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิฯ ประจำปี
  • ตรวจสอบรายการภาษี ณ ที่จ่ายและออกหนังสือรับรองการหักภาษี
  • จัดทำแบบ ภงด.1 ก เพื่อนำส่งสรรพากรประจำทุกปี
  • ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้พนักงานต่างด้าว
 3. งานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
  • ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการเรื่องเงินเดือนพนักงาน
  • รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการเรื่องเงินสมทบในระบบประกันสังคม
  • ร่วมบริหารผลประโยชน์ด้านสวัสดิการของพนักงานตามแนวทางของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง-ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • วางแผน และบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการจัดระบบงาน และระบบจัดเก็บเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

 • ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม <<< Click
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP)
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-4549, 0-2590-4374 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว  อีเมล: hr@hitap.net  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป