logo
Download ดาวน์โหลด: 257 ครั้ง
เข้าชม: 2610 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงานและเข้าใจระบบงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมงานกับโครงการฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานประชุม

1.1 ประสานการจัดวาระการประชุมสำนักงาน

1.2 จัดทำ ร่าง รายงานการประชุม และตรวจสอบเนื้อหา

1.3 สนับสนุนการจองห้องประชุม ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ร่วมปฏิบัติงาน และสนับสนุนการประชุมภายนอกและการจัดอบรม สัมมนาภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานพัฒนาบุคลากร

2.1 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดทำแผน IDP แสวงหาหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี

2.2 ประสานการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน HITAP

 1. งานธุรการ และงานสวัสดิการ

3.1 สนับสนุนงานธุรการกลางของสำนักงาน เช่นรับโทรศัพท์ โทรสาร ประสานงาน ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

3.2 ช่วยประสาน และดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน

3.3 สนับสนุนการลงรับเลขหนังสือเข้า จัดเก็บสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานและสำหรับการสืบค้น

 1. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.1 เรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบรายงานแผนงบประมาณของมูลนิธิ

4.2 สนับสนุนการทำ VISA, Work permit สำหรับพนักงานต่างชาติ (ในกรณีจำเป็นตามที่ได้รับมอบหมาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail)

 • ใบสมัครงาน_แบบฟอร์ม FM-HR-002-สนับสนุน <<< Click
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ :

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549 โทรสาร 02-590-4369

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป