logo
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 635 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้ คือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR Officer)

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 1. งานสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง
 • สรรหา คัดเลือกบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของฝ่ายที่เสนอขอภายในเวลาที่เหมาะสมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมงานกับ HITAP
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดการเรื่องสแกนนิ้วมือ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานการจัดทำ Job description การทำสัญญาจ้างงานและการทำบัตรพนักงาน
 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบ HRM
 • สรุปประมวลผลการลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน
 • สนับสนุนงานประสานกับส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดำเนินการเรื่องการยืมตัวข้าราชการหรือเรื่องอื่นตามแต่กรณี
 • เตรียมข้อมูลเอกสาร และประสานงานเพื่อดำเนินการเรื่อง Work permit, Visa แก่พนักงานชาวต่างชาติ
 • ปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลด้านบุคลากร วิเคราะห์ รายงานผล ให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงข้อมูลพนักงานใน hitap.net
 • จัดระบบและดำเนินการประเมินผลการทดลองงานและประเมินผลงานประจำปี
 • สรุปการทำงานล่วงเวลาของแม่บ้าน
 • ยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีให้พนักงานต่างด้าว
 1. งานสวัสดิการ
 • ร่วมเป็นกรรมการสวัสดิการ จัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยดำเนินการ เบิก-จ่าย ตามระเบียบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน
 • จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมงานเลี้ยงรับ-ส่งพนักงาน, กิจกรรมปีใหม่
  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ
 1. สนับสนุนงานพัฒนาบุคลากร (HRD)
 • สนับสนุนการจัดทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เป็นที่ปรึกษาเรื่องการวางแผน และดำเนินการอบรมสัมมนา หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ
 • ดำเนินการทำสัญญาการศึกษาต่อ บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
– มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอดทนต่อแรงกดกันได้
– มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง รวมไปถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ไม่มีการกำกับดูแลได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
– สามารถติดตั้ง ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (Hardware, Software, OS, Network)
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
– สามารถสนับสนุนงาน HR เช่น งานระบบ HR งานเอกสารวีซ่า work permit เป็นต้น จะพิจารณาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)
– ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่)
– ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป