logo
Download ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
เข้าชม: 1082 ครั้ง
ที่มา: ฝ่ายบุคคล

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ

หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงผู้กำหนดนโยบาย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เป็นต้น เข้าใจเนื้อหาและลักษณะงานของโครงการฯ มากยิ่งขึ้น จะเกิดการใช้ประโยชน์จากงานของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการนี้ HITAP จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของฝ่ายสื่อสารองค์กร ดังนี้ คือ

ตำแหน่ง Senior Communications Strategist

จำนวน 1 อัตรา  (full time)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 • แปลงเป้าหมายในการสื่อสารองค์กรของ HITAP ออกมาเป็นแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศไทย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย แพทย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจลักษณะงานของ HITAP มากยิ่งขึ้น
 • วิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นที่ควรสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจากงานวิจัยและงานอื่น ๆ ของ HITAP
 • วางแผน ผลิตเนื้อหา และดำเนินการสื่อสารตามแผนกลยุทธิ์การสื่อสาร ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยทำงานร่วมกับทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
 • วางแผนการติดตามและวัดผลการนำแผนกลยุทธ์การสื่อสารไปใช้ เพื่อปรับปรุงแผนดังกล่าวต่อไป
 • ดำเนินการและสนับสนุนกระบวนการผลิตสื่อของ HITAP
 • บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ของ HITAP และริเริ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา แต่หากจบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารองค์กร หรือการวางแผนการสื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนและได้ผล ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ทั้งในการทำงานปกติและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับดีเยี่ยม และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารเรื่องระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ หรือการวิจัยเชิงสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Illustrator และ Adobe InDesign ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง e-mail)
– ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่)
– ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำมาแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: hr@hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป