logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโ ...อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 | 1108

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัย เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นำเสนอถึงโครงร่างงานวิจัย เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาก ...อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2557 | 1766

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP