logo

ภาวะทุพโภชนาการมีส่วนทำให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทรุดหรือเสียชีวิตได้

ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลหากมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วยแล้ว จะทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคไม่ดี ผู้ป่วยหนักมีโอกาสเสียชีวิตและมีผลต่อค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น ...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560 | 5776

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP