logo
Download Download 1247
Views 873

Details

ประเทศไทยได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม และมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีบทบาทในการร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพโลกและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น ขาดกลไกการประสานงานให้เกิดความสอดคล้องและการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพโลก ระบบข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพโลก นอกจากนี้ มีปัจจัยภายนอกที่เป็นความท้าทายของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนไทยอยู่หลายประการ เช่น การขยายขอบเขตของการค้า การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ และการระบาดของโรคข้ามพรมแดน

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระดับนโยบายของประเทศมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที การติดตามและประเมินการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิผล และผลลัพธ์/ผลกระทบของแผนงานโครงการต่างๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์หาสาเหตุของผลสัมฤทธิ์หรือแม้แต่ความล้มเหลวของการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพโลกของประเทศไทยในอนาคต