logo

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการ “อนาคตไทย” เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอายุ 6-25 ปี

เอกสารฉบับ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 92 : ต้องทำอย่างไร เมื่อบุคลากรการแพทย์ไม่ได้วัคซีนเข็มที่ 2

โครงการประ ...อ่านต่อ

คู่มือเพื่อการป้องกันและดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำชุมชน

Policy Brief: ฉบับที่ 13 MS/MS เทคโนโลยีใหม่ ตรวจหลายโรคพันธุกรรมได้ในครั้งเดียว: คุ้มค่าหรือไม่ หากใช้ตรวจเด็กทารกไทยทุกคน

เครื่อง Ta ...อ่านต่อ

Impact of the Introduction of Government Use Licences on the Drug Expenditure on Seven Medicines in Thailand. (2012)

Impact of ...อ่านต่อ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 2

การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย (2556)

Abstract   ...อ่านต่อ
PB Antidote ยาต้านพิษ ตโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ
PB Antidote ยาต้านพิษ ตโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ

Policy Brief: ฉบับที่ 67: ตัดงบโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ตัดสิทธิ์การเข้าถึงความรู้และทักษะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย

Evidence to Inform Decision Makers in Thailand: A Cost Effectiveness Analysis of Screening and Treatment Strategies for Postmenopausal Osteoporosis. (2012)

Evidence t ...อ่านต่อ
Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA
Global Health Capacity, WHO, South-East Asia Region, HITAP, HITA, Health technology assessment, HTA

Policy Brief: Issue 58: Building Global Health Capacity for Countries in WHO South-East Asia Region

Global hea ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy brief: ฉบับที่ 99: ข้อเสนอแนะ(เบื้องต้น) สำหรับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ระดับภูมิภาคในอาเซียน

Policy brief: ฉบับที่ 97: พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภออย่างยั่งยืน

การประเมิน ...อ่านต่อ

Policy brief: ฉบับที่ 96: 10 ปี การเข้าถึงยาราคาแพงบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

คณะอนุกรรม ...อ่านต่อ

Policy brief: ฉบับที่ 95: ประเทศไทยกับความต้องการและแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565

รัฐบาลไทยไ ...อ่านต่อ

Policy brief: ฉบับที่ 94: เสียงของแรงงานต่างด้าวในไทย ต่อความต้องการวัคซีนโควิด-19

โครงการประ ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศเยอรมนี

ประสิทธิผลของฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) ในการรักษาโควิด-19

เมื่อวัคซีนทั่วโลก ปะทะ โควิดกลายพันธุ์ วัคซีนชนิดไหนลดอาการป่วยจากสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้เท่าไหร่บ้าง

การฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับหรือเปลี่ยนชนิดในต่างประเทศ

มีประเทศใดบ้างที่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 เข็มที่ 3

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

Full report: A Cost Analysis of Key Population Interventions to Fast Track the End of the HIV Epidemic in Thailand

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียา จ(2)

การเข้าถึง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

วัคซีนเป็น ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนระยะครึ่งแผนกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ประเทศไทยไ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ พ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

A protocol for a systematic literature review of economic evaluation studies of interventions to address antimicrobial resistance

Abstract B ...อ่านต่อ

An Introduction to the Main Types of Economic Evaluations Used for Informing Priority Setting and Resource Allocation in Healthcare: Key Features, Uses, and Limitations

Economic e ...อ่านต่อ

Using health technology assessment to set priority, inform target product profiles, and design clinical study for health innovation

Abstract E ...อ่านต่อ

Co-production of evidence for policies in Thailand: from concept to action

KEY MESSAG ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness and budget impact analysis of facility-based screening and treatment of hepatitis C in Punjab state of India

ABSTRACT O ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด