logo

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม

HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments
HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

Policy Brief: ฉบับที่ 7 การคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

การตรวจคัด ...อ่านต่อ

Outcomes in Economic Evaluations of Public Health Interventions in Low- and Middle-Income Countries: Health, Capabilities and Subjective Wellbeing. (2016)

GIULIA GRE ...อ่านต่อ

Institutionalising health technology assessment: establishing the Medical Technology Assessment Board in India

Abstract I ...อ่านต่อ

Government use licenses in Thailand: an assessment of the health and economic impacts.(2011)

Government ...อ่านต่อ

The Development of the Guide to Economic Analysis and Research (GEAR) Online Resource

Public hea ...อ่านต่อ

Economic impact on health-care costs related to major diseases including HIV/AIDS due to alcohol drinking among Thai populations.(2009)

Economic I ...อ่านต่อ

Multi-criteria decision analysis to prioritize health interventions: Capitalizing on first experiences. (2010)

Multi-crit ...อ่านต่อ

A learning experience from price negotiations for vaccines (2015)

Full text ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 65 : ข้อความช่วยเลิกบุหรี่ตามทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงและคุ้มค่า

แอลกอฮอล์, สสส, ไฮแทป, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 64 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต้องควบทั้งสื่อสาธารณะและกิจกรรมในชุมชนจึงจะคุ้มค่า

Multiple Myeloma

Policy Brief: ฉบับที่ 63 : ยาเบอร์ทีโซมิบ ยาทาลิโดไมด์ และยาเลนาลิโดไมด์ ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดมัยอีโลมาที่มีภาวะกลับเป็นซ้ำ

หนึ่งในโรค ...อ่านต่อ
SGLT@ inhibitors, เบาหวานชนิดที่ 2

Policy Brief: ฉบับที่ 62 : ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่า

ยากลุ่มยับ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 61:โครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์: ได้ผลดี แต่มีข้อปรับปรุง

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย

รายงานวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในวาระครบ 20 ปี สสส.

รายงานวิจัย: การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล

Research report: Assessing a societal value for a ceiling threshold in Thailand

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุ่ม SGLT inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Growth and capacity for cost-effectiveness analysis in Africa

Abstract A ...อ่านต่อ

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Growth and capacity for cost-effectiveness analysis in Africa

Abstract A ...อ่านต่อ

Building Capacity for Evidence-Informed Priority Setting in the Indian Health System: An International Collaborative Experience

Abstract I ...อ่านต่อ

How can we make better health decisions: a Best Buy for all?

Abstract T ...อ่านต่อ

Prevention of non-communicable disease: best buys, wasted buys, and contestable buys

Increasing ...อ่านต่อ

Utilisation of evidence from Thailand’s National Health Examination Survey in policy development: finding the weakest link

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 9 ฉบับที่ 28 กันยายน-ธันวาคม 2559: สร้างกลไกการเงินและตัวชี้วัดอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

หากพูดถึงโ ...อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด