logo

Policy Brief: ฉบับที่ 79 : การประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

จุลสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ตุลาคม-ธันวาคม 2552

Developing and testing quality indicators for the Thai Quality and Outcomes Framework

Primary ca ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Bortezomib Thalidomide และ Lenalidomide ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ชนิดมัยอีโลมาที่กลับเป็นซ้าหรือดื้อต่อการรักษา

โรคมะเร็งเ ...อ่านต่อ

Research report: Feasibility study of the Community Health Initiative for Maternal and Child Health in Myanmar

รายงานวิจัย: การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

         ป ...อ่านต่อ

Diagnostic accuracy of tests for type 2 diabetes and prediabetes: A systematic review and meta-analysis

Abstract A ...อ่านต่อ
การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: การเปลี่ยนแปลงแล
การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: การเปลี่ยนแปลงแล

Policy Brief: ฉบับที่ 68 : การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

มาตรฐานคุณภาพ-บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค-ไฮแทป-HITAP
มาตรฐานคุณภาพ-บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค-ไฮแทป-HITAP

Policy Brief ฉบับที่ 54: การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและบทเรียนสำคัญ

มาตรการหนึ ...อ่านต่อ

Is There a Role for Pharmacoeconomics in Developing Countries? (2011)

Is There a ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 86 : ประเมินความคุ้มค่ายาโพซาโคนาโซลในการป้องกันการติดเชื้อราชนิดลุกลามในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีภาวะ GVHD มีความคุ้มค่าหรือไม่

ผู้ป่วยปลู ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 85 : ความต้องการวัคซีนโควิดของบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบันวั ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 84 : โควิดวัคซีน ควรฉีดใครก่อนหลัง ? เพราะอะไร ?

หลายประเทศ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 83 : มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราคาแพงแค่ไหน ? และใครจ่าย ?

ถึงแม้ว่าม ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 82 : ยาราซาจิลินแและยาอาโปมอร์ฟีนแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ยาใหม่รักษาผู้ป่วยพาร์กินสันระยะรุนแรง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่า

การวิจัยนี ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียา จ(2)

การเข้าถึง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

วัคซีนเป็น ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนระยะครึ่งแผนกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ประเทศไทยไ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรหลัก

ตามนโยบายแ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ พ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Co-production of evidence for policies in Thailand: from concept to action

KEY MESSAG ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness and budget impact analysis of facility-based screening and treatment of hepatitis C in Punjab state of India

ABSTRACT O ...อ่านต่อ

Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment

Summary Th ...อ่านต่อ

A landscape analysis of health technology assessment capacity in the Association of South-East Asian Nations region

Abstract B ...อ่านต่อ

Filtering for the best policy: An economic evaluation of policy options for kidney replacement coverage in the Philippines

Abstract A ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด