logo

การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

สุธาสินี ค ...อ่านต่อ

Mortality Attributable to Seasonal Influenza A and B Infections in Thailand, 2005–2009: A Longitudinal Study (2015)

Ben S. Coo ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสมองเสื่อม

ปัจจุบันจำ ...อ่านต่อ

Role of priority setting in implementing universal health coverage.

Yot Teeraw ...อ่านต่อ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

Cost-Effectiveness Analysis of Thiazolidinediones in Uncontrolled Type 2 Diabetic Patients Receiving Sulfonylureas and Metformin in Thailand (2008)

Cost-Effec ...อ่านต่อ
PB CRM cover
PB CRM cover

Policy Brief: ฉบับที่ 34 เพิ่มทางเลือกยาเคมีบำบัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจาย

ยาเคมีบำบั ...อ่านต่อ

The greatest happiness of the greatest number?: Policy actors perspectives on using economic evaluation as a tool for informing health care coverage decisions in Thailand. (2008)

 The great ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม-กันยายน 2554: สุขภาพและพัฒนาการแม่และเด็ก

รายงานวิจัย: การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการจัดบริการการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในโรงพยาบาล

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 88 : นโยบายคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เพิ่มการเข้าถึง ลดตาย ลดค่ารักษา ราคาคุ้มค่าในบริบทของสังคมไทย

การศึกษานี ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 87 : รู้เร็ว รักษาไว ทางออกใหม่ในการค้นหาผู้ป่วย โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกตั้งแต่แรกเกิด ด้วยเทคโนโลยี Tandem mass spectrometry (MS/MS)

สมาคมเพื่อ ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 20): Which investment on interventions against COVID-19 pandemic is worth its cost?

Various pu ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 19): Addressing Antimicrobial Resistance in Thailand: A Policy Overview

Antimicrob ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 86 : ประเมินความคุ้มค่ายาโพซาโคนาโซลในการป้องกันการติดเชื้อราชนิดลุกลามในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีภาวะ GVHD มีความคุ้มค่าหรือไม่

ผู้ป่วยปลู ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

Full report: A Cost Analysis of Key Population Interventions to Fast Track the End of the HIV Epidemic in Thailand

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียา จ(2)

การเข้าถึง ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

วัคซีนเป็น ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนระยะครึ่งแผนกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ประเทศไทยไ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ พ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Co-production of evidence for policies in Thailand: from concept to action

KEY MESSAG ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness and budget impact analysis of facility-based screening and treatment of hepatitis C in Punjab state of India

ABSTRACT O ...อ่านต่อ

Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment

Summary Th ...อ่านต่อ

A landscape analysis of health technology assessment capacity in the Association of South-East Asian Nations region

Abstract B ...อ่านต่อ

Filtering for the best policy: An economic evaluation of policy options for kidney replacement coverage in the Philippines

Abstract A ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด