logo

จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 เมษายน-มิถุนายน 2554: ยาสมุนไพรไทย

PB-Lipiodol-42-for website, iodized oil fluid, HITAP
PB-Lipiodol-42-for website, iodized oil fluid, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 42 iodized oil fluid injection ตัวนำยาเคมีบำบัดที่ยังแพงเกินไปสำหรับรักษามะเร็งตับชนิดเอชซีซีระยะกลางด้วยวิธี TACE

การรักษามะ ...อ่านต่อ
PB Antidote ยาต้านพิษ ตโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ
PB Antidote ยาต้านพิษ ตโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ

Policy Brief: ฉบับที่ 67: ตัดงบโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ตัดสิทธิ์การเข้าถึงความรู้และทักษะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย

รายงานวิจัย: การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Dasatinib และ Nilotinib สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่ดื้อต่อการรักษาด้วย Standard-dose imatinib

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง

การศึกษานี ...อ่านต่อ

Efficiency or equity: value judgments in coverage decisions in Thailand. (2012)

Efficiency ...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจให้ดี ตรวจให้ได้ผลจริง

การตรวจคัด ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย 2556

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief (Issue 18): Good Governance for Universal Health Coverage

Achieving ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 17): Budgeting and paying for services under Thailand’s Universal Coverage Scheme

Health fin ...อ่านต่อ
ฝังประสาทหูเทียม, cochlear Implant, policy brief, ชุดสิทธิประโยชน์

Policy Brief: ฉบับที่ 78 : พิจารณาความพร้อมของระบบสุขภาพ ก่อนเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทย

Policy Brief: Issue 77 : Cutting Future Healthcare Cost through Population-wide Sodium Reduction Policy

Policy Brief: ฉบับที่ 76 : ใช้เพทซีทีในการประเมินระยะโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กก่อนการรักษาอย่างไรให้คุ้มค่า

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรหลัก

ตามนโยบายแ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้ relapsing-remitting multiple sclerosis

บทคัดย่อ ว ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์จำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การศึกษาคร ...อ่านต่อ

Full report: Guidance on use of modelling for policy responses to COVID-19

รายงานวิจัย: การศึกษาการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Cost–utility and budget impact analysis of tocilizumab for the treatment of refractory systemic juvenile idiopathic arthritis in Thailand

ABSTRACT O ...อ่านต่อ

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

Growth and capacity for cost-effectiveness analysis in Africa

Abstract A ...อ่านต่อ

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Mission Report ดูทั้งหมด