logo

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของยา Iodized oil fluid injection (Lipiodol® Ultra Fluid) สำหรับการรักษามะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma)

โรคมะเร็งต ...อ่านต่อ

Presentation of Economic Evaluation Results (2014)

Usa Chaikl ...อ่านต่อ

Mortality Attributable to Seasonal Influenza A and B Infections in Thailand, 2005–2009: A Longitudinal Study (2015)

Ben S. Coo ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ตุลาคม-ธันวาคม 2554: โรคอ้วน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคัลคอนจูเกตในประเทศไทย

การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยากลุ่ม Acetylcholineterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยากลุ่ม Acetylcholineterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

รายงานประจำปี 2552

Infographic : เช็คระยะสุขภาพ มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพในระดับประชากร ที่แนะนำให้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์

Risk prediction models of breast cancer: a systematic review of model performance. (2012)

Risk predi ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 31 ทางเลือกในการจัดซื้อ stent ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ขดเลือดค้ำ ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: Issue 77 : Cutting Future Healthcare Cost through Population-wide Sodium Reduction Policy

Policy Brief: ฉบับที่ 76 : ใช้เพทซีทีในการประเมินระยะโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กก่อนการรักษาอย่างไรให้คุ้มค่า

PB ยากลุ่มปรับภูมิคุ้มกันสำหรับ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ยังไม่คุ้มค่า แต่ควรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Policy Brief: ฉบับที่ 75 : ยากลุ่มปรับภูมิคุ้มกันสำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งยังไม่คุ้มค่า แต่ควรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Policy Brief ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 ระยะครึ่งแผน

Policy Brief: ฉบับที่ 74 : ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 ระยะครึ่งแผน

Policy Brief: ฉบับที่ 73 : เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ด้วยเกณฑ์จัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์สำหรับบริบาลผู้ป่วยวิกฤต

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้ relapsing-remitting multiple sclerosis

บทคัดย่อ ว ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์จำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การศึกษาคร ...อ่านต่อ

Full report: Guidance on use of modelling for policy responses to COVID-19

รายงานวิจัย: การศึกษาการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย

ประเทศไทยพ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

Growth and capacity for cost-effectiveness analysis in Africa

Abstract A ...อ่านต่อ

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Mission Report ดูทั้งหมด