logo

ประกาศมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์

—————————————————————————————————————

 

มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิ”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.hitap.net รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ทางมูลนิธิขอเรียนว่า มูลนิธิในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้น มูลนิธิจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.hitap.net ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน เป็นต้น รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) และช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับมูลนิธิโดยตรง เช่น จากการลงทะเบียนผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความเพื่อติดตามข่าวสารหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ เป็นต้น และรวมถึงข้อมูลที่มูลนิธิได้รับสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน เช่น ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของ HITAP

นอกจากนี้ มูลนิธิอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากสื่อสาธารณะหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค และข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน เช่น คุกกี้ (Cookie) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) รวมถึงข้อมูลการติดต่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว
 • ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู การตอบสนองต่อการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่กดเข้าชม ฟีเจอร์ (Features) ที่ท่านใช้ และข้อมูลการขอใช้บริการ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม การค้นหาข้อมูลผลงาน กิจกรรมและบริการของมูลนิธิ
 • ข้อมูลการโต้ตอบ และการสื่อสาร ในกรณีที่ท่านติดต่อมูลนิธิ รวมถึงข้อมูลที่ท่านเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ไม่ว่าจะในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นภาพ หรือเสียง ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 • ข้อมูลความคิดเห็นของท่าน เช่น ข้อมูลคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน การสำรวจความคิดเห็น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งมูลนิธิกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ / หรือ เพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำขอของท่าน

 • การตอบรับหรือดำเนินการตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ
 • กระบวนการการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ
 • กระบวนการการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารต่าง ๆ จากมูลนิธิ

2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งในและต่างประเทศที่ใช้บังคับแก่มูลนิธิ
 • การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลมูลนิธิ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • การตอบข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ของท่าน
 • การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิ
 • การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ hitap.net และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น
 • การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อฉลหรือการกระทำอันไม่ประสงค์ดี เช่น การเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์
 • การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดี และการบังคับคดี
 • การทำแบบสำรวจความเห็น หรือแบบสอบถามรวบรวมความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของท่านในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของมูลนิธิบนเว็บไซต์

ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่มูลนิธิ หรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้มูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว มูลนิธิอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญาหรือการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมูลนิธิได้

ในบางกรณี มูลนิธิอาจต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหรือการให้บริการหลักแก่มูลนิธิ ทั้งนี้ มูลนิธิจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

 

ข้อ 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามกฎหมายให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่มูลนิธิในการให้บริการต่าง ๆ รวมถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในนามมูลนิธิ หรือร่วมกับมูลนิธิ เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ และมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการของมูลนิธิ เช่น บุคคลหรือหน่วยงานที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางบัญชี รวมถึงที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะทางอื่น ๆ เป็นต้น
 • หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิ รวมถึงผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (social media)

มูลนิธิจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใด โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน มูลนิธิจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

 

ข้อ 4 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีมูลนิธิอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมของมูลนิธิ เช่น การส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ cloud server ในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือมิฉะนั้น จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการจัดทำสัญญากับบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการโอนข้อมูล จัดเก็บหรือประมวลผล เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มูลนิธิกำหนด

 

ข้อ 5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ กรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจนมูลนิธิจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)  ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการทางศาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรือเก็บตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ข้อ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measure) ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ เมื่อมูลนิธิมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น มูลนิธิ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

 

ข้อ 7 ความสามารถของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้เยาว์ หรือ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย มูลนิธิไม่มีเจตนาที่จะประมวลผลข้อมูลของท่าน เว้นแต่มูลนิธิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ที่มีอำนาจกระทำแทนท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้มูลนิธิสามารดำเนินการได้

กรณีที่มูลนิธิไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่ามูลนิธิได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ มูลนิธิจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากมูลนิธิไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

ข้อ 8 การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

มูลนิธิอาจเก็บรวบรวมและใช้งานคุกกี้ และ / หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เมื่อท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ เพื่อช่วยให้สามารถจดจำการใช้งานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการใช้คุกกี้” ของมูลนิธิ

 

ข้อ 9 สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทน เช่น บิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 12. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ โดยรายละเอียดของสิทธิมีดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be informed) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ดังกล่าวในภายหลัง

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ มูลนิธิ เก็บรวบรวมไว้

3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Right to Rectification) หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

4. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้มูลนิธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป

5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อมูลนิธิกำลังตรวจสอบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Right to Rectification)
 • เมื่อมูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยผิดกฎหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นกับมูลนิธิอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลประสงค์ให้มูลนิธิเก็บข้อมูลต่อไป
 • เมื่อมูลนิธิกำลังตรวจสอบคำร้องขอคัดค้านการประมวลผล (Right to Object)

6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่มูลนิธิดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่มูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรักษาโดยมูลนิธิ

8. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากมูลนิธิ ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้มูลนิธิส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

9. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล (Right to File a Complaint) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อมูลนิธิเพื่อตรวจสอบ ชี้แจง หรือแก้ไขข้อกังวลจากมูลนิธิ รวมถึงมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติ เมื่อมูลนิธิได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายใน 30 วัน อนึ่ง มูลนิธิสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าว ขยายระยะเวลาในการตอบรับสิทธิ รวมถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อ 10 การใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เดิม

มูลนิธิมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้มูลนิธิเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งมูลนิธิเพื่อขอถอนความยินยอมได้

 

ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติภายในและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมูลนิธิจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์

 

ข้อ 12 การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิ หรือเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • โทร: +662-590-4549 , +662-590-4374-5 (วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.)
 • อีเมล:[email protected]

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใช้สิทธิได้ที่นี่

 

ประกาศใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

——

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและพนักงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญา

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

นโยบายการใช้คุกกี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)