logo

นักวิจัยอาวุโส

เลขาธิการมูลนิธิและนักวิจัยอาวุโส

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยอาวุโส

ฝ่ายวิจัย

เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยภาคสนาม

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าทีมบัญชีการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Fellowship