logo

นักวิจัยอาวุโส

เลขาธิการมูลนิธิและนักวิจัยอาวุโส

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยอาวุโส

ฝ่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

นักวิเคราะห์สถิติ

ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัย

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายการผสานข้อมูลและประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้าฝ่ายการผสานข้อมูลและประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

MIDAS

Co-director of MIDAS

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

People Partner