logo

นักวิจัยอาวุโส

เลขาธิการมูลนิธิและนักวิจัยอาวุโส

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยอาวุโส

ฝ่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายวิจัย

ฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบัญชีการเงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Fellowship