logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: พรพิมล แสนสะอาด

อีเมล์: [email protected],

Profile Details

พรพิมล   แสนสะอาด  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาการจัดการ  เอกการบัญชี  สถาบันราชภัฏเชียงราย และได้เข้าทำงานในบริษัทแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับต่างประเทศ ที่จังหวัดเชียงราย ตำแหน่งพนักงานบัญชี ในปี 2544  และในปี  2545 ได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ  ในบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถพ่วง  รถดั๊มพ์  รถเทรเลอร์ ทั่วประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน  ต่อมาในปี 2550  เข้าทำงานในโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  ในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน  และในปัจจุบันได้ทำงานในตำแหน่งการเงิน ซึ่งจะรับผิดชอบระบบการเงินของโครงการ