logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: เพชรลดา ไสยรัตน์

อีเมล์: pethlada.s@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

เพชรลดา ไสยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการจัดการ (เรียนภาคค่ำ)
ในระหว่างศึกษาได้ทำงานที่บริษัท จีซีเอส เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายสื่อการเรียน-การสอน
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นได้มีโอกาสมาทำงานที่ HITAP
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งในปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป