logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล

อีเมล์: nitichen.k@hitap.net,

Profile Details

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีประสบการณ์การทำงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤติ (Pharmaceutical Care) งานบริการข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ (Medical Information Service) และการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) ภายหลังมีความสนใจด้านงานวิจัย จึงเข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันกำลังดำเนินการวิจัยในหัวข้อ “การประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”

งานวิจัยที่เข้าร่วม