logo

รหัสโครงการ

59002017R2021L4

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร. ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1243 คน

วันที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2563 09:06

เกี่ยวกับโครงการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่ใช้อยู่เดิมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ซึ่งในทางปฏิบัติ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติใหม่นี้ มีขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มขึ้น และยังขาดแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลกระทบให้ระยะเวลาจัดหายาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความเสี่ยงต่อการเกิดยาขาดคราวเพิ่มขึ้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐ ในช่วงแรกภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 รวมถึงผลกระทบของพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อการจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละขั้นตอนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบการจัดหายาในโรงพยาบาลรัฐในอนาคตรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเน้นการวิเคราะห์ทั้งสถานการณ์การจัดหายาในโรงพยาบาลรัฐกลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 แห่งและการทำความเข้าใจบทบาทของปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยข้อค้นพบจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าในระยะ 1 ปีหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลมีวิธีปฏิบัติในการจัดหายาแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของต้นสังกัดและการตีความกฎหมายการจัดหายาตามพระราชบัญญัตินี้ส่งผลให้ภาระงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานด้านเอกสารและจำนวนรายการยาที่ต้องจัดหาเพิ่มขึ้น นำไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบจัดหายาของโรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอและระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและของโรงพยาบาลเองยังขาดความพร้อมหลายด้านดังนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินร่วมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐ ผู้ผลิตและจำหน่ายยา ทั้งภาครัฐและเอกชนควรวางแผนจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเอกสารจัดหายาที่มีประสิทธิภาพและจัดให้มีการติดตามและประเมินการจัดหายาในแง่กระบวนการและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาโครงการ
  • 1. ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
  • 2. ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์
  • 3. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช