logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: อรพรรณ อ่อนจร

อีเมล์: orapan.p@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

นางสาวอรพรรณ อ่อนจร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาตร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ในปี พ.ศ. 2558 จากนั้นได้เข้าร่วมงานกับ HITAP ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ถึงปัจจุบัน

งานวิจัยที่เข้าร่วม