logo

รหัสโครงการ

143 118 2560

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นพ.เฉวตสรร นามวาท

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

นางสาวศศิธันว์ มาแอเคียน

นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ

ดร.จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2648 คน

วันที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2560 11:27