logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร. ภญ.สุธาสินี คำหลวง

อีเมล์: suthasinee.k@hitap.net,

Profile Details

ดร. ภญ.สุธาสินี คำหลวง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารเภสัชกิจ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และในปี พ.ศ. 2555 ได้เข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โดยเริ่มทำงานวิจัยครั้งแรกกับ HITAP คือ การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพ สำหรับประเทศไทย (มองไกลวิจัยสุขภาพ) และการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต มีความสนใจงานวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข งานวิจัยด้านต้นทุน

งานวิจัยที่เข้าร่วม