logo

รหัสโครงการ

211-372-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

นักวิจัยร่วม

ภญ.สุธาสินี คำหลวง

นางสาวศรัญญา ปานเจริญ

นางสาวอารยา ญาณพิบูลย์

นายกฤษดา ปัจจ่าเนย์

นางสาวฐมลพรรณ รองราม

นางสาวภูติญา บัวระภา

นางสาววิสดา วงศ์สุข

นางสาวชัญธิกา รุจิปัญญา

นางสาวพิมพา วงศ์วิรัตน์

นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4401 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 17:01

เกี่ยวกับโครงการ

ในพ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้ประกาศให้ bevacizumab เป็นยาในบัญชียาหลัก ประเภท จ(2) ในข้อบ่งชี้เพื่อรักษาโรค neovascular AMD และ DME ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากจากระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงยาดังกล่าว โดยมีระบบสารสนเทศในการกำกับการเบิกใช้ยาตามเงื่อนไขของบัญชียา จ(2) ขณะที่ผู้ป่วยภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจก็อาจได้รับ ranibizumab เช่นเดียวกับก่อนการบรรจุ bevacizumab ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้นหากมีการติดตามผลการรักษาทางคลินิกและความปลอดภัยของการใช้ยาทั้งสองในผู้ป่วยทั้งสองระบบสวัสดิการก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ไม่เฉพาะผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะเกิดความมั่นใจได้ว่าหากการใช้ bevacizumab ส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ป่วยจะมีระบบเตือนภัยและหยุดการใช้ยาอย่างทันท่วงที หรือหากติดตามผู้ป่วยจำนวนมากแล้วไม่พบความแตกต่างทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลก็จะทำให้ทั้งผู้ป่วยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความมั่นใจในการใช้ bevacizumab ต่อไปในอนาคต และผลการศึกษาที่ได้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ในระดับนานาชาติเพราะจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับรัฐบาลในประเทศอื่นๆเพื่อใช้ในการพิจารณานโยบายในการรักษาผู้ป่วยโรค neovascular AMD โรค DME และโรคจอตาอื่นๆ  

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว