logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

Placement HITAP

 

นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน  6 คน ร่วมฝึกงานที่ HITAP ด้าน Clinical research associate ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2557 โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต

 

นอกจากได้เรียนรู้การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ทำการศึกษา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ยังได้ทดลองออกแบบ และทำการประเมินผลจากโครงการวิจัยจริงที่จะนำไปใช้งานในการเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย

8 ธันวาคม 2557

Next post > 12ท่ายากสำหรับผู้สูงอายุ

< Previous post HITAP ร่วมจัดประชุม ประชุมนานาชาติ “PD First Policy” ดันไทยศูนย์กลางการเรียนรู้ CAPD อาเซียน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด