logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบจำลองประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีที

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแบบจำของการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีชี (PET/CT) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม HITAP จัดประชุม ...อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 | 1655

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP