logo

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในสถาบันผลิตแพทย์ “การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล”

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในสถาบันผลิตแพทย์ “การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล”        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 โครงการประเมินเท ...อ่านต่อ

29 เมษายน 2553 | 2470

นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย ในการประชุม HPV Forum ครั้งที่ 2

นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย ในการประชุม HPV Forum ครั้งที่ 2       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร นักวิจัยหลักในโครงการ “การประ ...อ่านต่อ

2 เมษายน 2553 | 1774

การประชุมผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสนอและคัดเลือกหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2553

การประชุมผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสนอและคัดเลือกหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกัน ...อ่านต่อ

2 เมษายน 2553 | 1751

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP