logo

คณะวิจัยเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อติดตามการประเมินผลโครงการ Maternal and child health voucher scheme ในพื้นที่นำร่อง เมือง Yedashi

     เมื่อวันที่  21-23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญจาก WHO ของสหภาพเมียร์ม่า ให้เป็นผู้ทบทวนการดำเนินโครงการ Maternal and Child Health Vouc ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1482

ทีมงาน HITAP เข้าร่วมประชุมในโครงการ International Decision Support Initiative (iDSI) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

     เมื่อวันที่  16-17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.อินทิรา ยมาภัย และ  น.ส.ณัฏฐา ไตรทศาวิทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้รับผิด ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1349

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์นำเสนอประสบการณ์ของไทยในการใช้ HTA พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ในงานประชุมของ Rockefeller Foundation ณ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้า HITAP ได้รับเชิญจาก Rockefeller Foundation ให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง Benefit Plans in Quest for Universal Health Coverage ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1761

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดหัวข้อวิจัยของ การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคทางตาในกลุ่มอายุต่างๆ ในประชากรไทย

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในด้านการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคทางตาในกลุ่มอายุต่างๆ ในปร ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1625

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย

          เมื่อวันที่  9 มกราคม 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกร ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1602

HITAP ร่วมหารือ แนวทางการพัฒนางานด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของเวียดนาม

         วันที่ 7 มกราคม 2557 ดร.นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ และคณะทำงานจาก HITAP ได้รับเชิญไปร่วมประชุมกับ Health Strategy and Policy Institute (HSPI) ซึ่งเ ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2557 | 1870

HITAP จับมือ NICE international, CDE และหน่วยงานต่างประเทศ ตั้ง International Decision Support Initiative (iDSI)

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) International ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Tec ...อ่านต่อ

10 มกราคม 2557 | 3234

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP