logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในด้านการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคทางตาในกลุ่มอายุต่างๆ ในประชากรไทย ณ ห้องประชุม HITAP กระทรวงสาธารณสุข  การประชุมมีขึ้นเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย รวมไปถึงรวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญถึงรูปแบบของการดำเนินงานวิจัยสำหรับการดำเนินแผนงานวิจัยในขั้นต่อไป

     ในการประชุมนักวิจัยได้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดกรองโรคทางตา พบว่าโรคตา  6 โรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางจักษุสาธารณสุขของประเทศไทย  ได้แก่ ต้อกระจก ต้อหิน ตาเหล่ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา และจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยโรคที่ก่อให้เกิดตาบอดในประชากรไทยมากที่สุดก็คือโรคต้อกระจก และต้อหินตามลำดับ ทั้งนี้โรคต้อหินเป็นอาการที่ทำให้เกิดอาการตาบอดชนิดถาวรที่ไม่สามารถรักษากลับคืนได้

     เป็นที่น่าสนใจว่าในปัจจุบัน โรคต้อหิน ตาเหล่ และจอประสาทตาเสื่อม เป็น 3 โรคที่เป็นปัญหาจักษุสาธารณสุขและยังไม่มีการดำเนินการคัดกรองในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่าควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคต้อหินหรือตาเหล่ในประชากรไทย เนื่องจากโรคต้อหินเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาตาบอดถาวรและโรคตาเหล่เป็นปัญหาตาที่สำคัญในเด็กซึ่งในอนาคตจะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ  อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาว่า การดำเนินการคัดกรองในเชิงรุกและได้ผลการคัดกรองจำนวนมาก ต้องอาศัยบุคลากรทางสาธารณสุขด้านอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ด้วย เนื่องจากจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการคัดกรองของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

     การประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่สำคัญว่า การคัดกรองประชาชนทั่วไป (แบบ mass screening) ทำได้ยาก คณะผู้วิจัยจึงขอความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกในการคัดกรอง ระหว่างการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยง และการจัดทำ clinical prediction score เพื่อใช้ในการคัดกรองโรคต้อหิน ทั้งนี้ภายหลังจากการประชุมคณะผู้วิจัยจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาข้อเสนอของการศึกษาและนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง

 

31 มกราคม 2557

Next post > ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์นำเสนอประสบการณ์ของไทยในการใช้ HTA พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ในงานประชุมของ Rockefeller Foundation ณ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างวิจัยเรื่องการประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด