logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอ และข้อความเห็นต่อผลวิจัยเบื้องต้นการศึกษา ต้นทุนและความเหมาะสมของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถี

มื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในโครงการการประเมินความคุ้มค่าของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถี ในผู้ป่วยโรคเน ...อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2556 | 1614

ประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนางานวิจัยการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างโครโมโซม

มื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลวิจัยเบื้องต้นของโครงการ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉั ...อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2556 | 2503

HITAP ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศฟิลิปินส์ อบรมดูงานด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 2 – 17 ธันวาคม 2556 HITAP ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก National Center for Pharmaceutical Access and Management (NCPAM) กระทรวงสาธารณสุข ประ ...อ่านต่อ

17 ธันวาคม 2556 | 2040

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP